Bình luận câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Đề bài: Bình luận câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt…

Suy nghĩ của em về vốn văn hóa của dân tộc Việt Nam

Đề bài: Anh chị có suy nghĩ gì về vốn văn hóa của dân tộc Việt Nam. Văn hóa là…

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa, hãy giải thích vì sao văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX phải đổi mới

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa, hãy giải thích vì sao văn học Việt…

Phát biểu ý kiến về nhận định: Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hóa của ta đồ sộ

Đề bài: Em hãy phát biểu ý kiến về nhận định: Giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào…

Phân tích bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Đề bài: Em hãy phân tích bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Mỗi dân tộc đều biểu hiện…

Nêu suy nghĩ có ý nghĩa giải thích và chứng minh ba vế của vấn đề: Lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, và danh nhân văn hóa thế giới

Đề bài: Anh chị nêu suy nghĩ có ý nghĩa giải thích và chứng minh ba vế của vấn đề:…

Hãy viết một bài văn nói về cảnh sắc, hoặc di tích văn hóa lịch sử đáng tự hào của quê hương em

Đề bài:  Em hãy viết một bài văn nói về cảnh sắc,hoặc di tích văn hóa lịch sử đáng tự…

Giới thiệu một địa chỉ, di tích lịch sử, văn hóa của quê hương em

Đề bài: Em hãy giới thiệu cho bạn bè của em biết về một địa chỉ, di tích lịch sử,  văn…

Em hãy viết một đoạn văn để bàn luận về vai trò của văn hóa đọc ngày nay ?

Đề bài: Viết đoạn văn để bàn luận về vị trí và vai trò của văn hóa đọc trong thời…