Đạo luật Faulkner: Luật Hiến chương Thành phố Tùy chọn của New Jersey

Tải về đạo luật Faulkner Luật Hiến chương Thành phố Tùy chọn của New Jersey file FDF

Luật Hiến chương thành phố tùy chọn hoặc Đạo luật Faulkner (N.J.S.A 40: 69A-1, v.v.) cung cấp cho các thành phố của New Jersey nhiều mô hình chính quyền địa phương. Đạo luật này được gọi là Đạo luật Faulkner để tưởng nhớ Bayard H.

Tác giả

Related Posts