Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa, hãy giải thích vì sao văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX phải đổi mới

Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa, hãy giải thích vì sao văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX phải đổi mới.


+ Mỗi giai đoạn văn học thể hiện một thời kì văn học khác nhau, chính vì thế  cần phải có sự đổi mới rõ rệt trong nền văn học, mỗi thời kì văn hóa tương ứng với một thời kì khác nhau.


Văn học luôn phải có sự đổi mới để bắt kịp với những nhu cầu của thời đại, mọi vấn đề đó đều được phản ánh sâu sắc trong nền văn học, văn học luôn đổi mới để phản ánh những vấn đề nổi bật của xã hội.Phản ánh cuộc sống, những vấn đề mới nhất mà xã hội đưa ra.

 

Related Posts