Thế nào là một người có văn hóa, thế nào là một xã hội văn minh

Đề bài: Em hiểu thế nào là một người có văn hóa, thế nào là một xã hội văn minh…