Soạn bài Văn bản lớp 10

Soạn bài Văn bản lớp 10

I.    Khái niệm, đặc điểm
1.    Các văn bản 1,2, 3 được tác giả viết ra trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Thông qua các văn bản, tác giả có thể trao đổi tư tưởng, tình cảm, kinh nghiệm sống với người đọc.
_ Số lượng câu trong các văn bản không giống nhau, có câu ngắn, có câu dài; có thơ, có văn xuôi.

 

2. Mỗi văn bản đều được người viết tạo ra trong loại hoạt động nhất định. Cụ thể:
+ Văn bản 1: Nói về kinh nghiệm sống
+ Văn bản 2: Nói đến thân phận của người phụ nữ trong xã hội xưa
+ Văn bản 3: Nói về vấn đề chính trị

 

3.Ở văn bản 3 có thể chia theo kết cấu 3 phần như sau:
_ Phần 1: Mở bài: Từ đầu đến “Hỡi đồng bào toàn quốc”: Phần tiêu đề
_ Phần 2: Tiếp đến “…thắng lợi nhất định về dân tộc ta”
_ Phần 3: Còn lại.

 

2.    Mục đích giao tiếp của mỗi loại văn bản:
+ Văn bản 1: nhằm bộc lộ quan niệm, kinh nghiệm sống
+ Văn bản 2: Thể hiện những tư tưởng, tình cảm
+ Văn bản 3: Nhằm mục đích kêu gọi, phát động quần chúng nhân dân đứng lên kháng chiến kiến quốc.

 

II.    Các loại văn bản
1.    Vấn đề được đề cập đến các văn bản:
+ Văn bản 1: vấn đề đời sống, thuộc lĩnh vực đời sống xã hội
+ Văn bản 2: về vấn đề thân phận người phụ nữ, thuộc lĩnh vực đời sống xã hội
+ Văn bản 3: thuộc lĩnh vực chính trị.


_Từ ngữ trong văn bản 1, 2 là từ ngữ thông thường trong đời sống. Văn bản 3 sử dụng ngôn ngữ chính trị.

_Văn bản 1,2 được thể hiện thông qua những hình ảnh giàu chất gợi hình, văn bản 3 được thể hiện trực tiếp qua những ngôn ngữ lập luận chặt chẽ, sắc bén.

 

2.    Phạm vi sử dụng của các loại văn bản
+ Văn bản 2 dùng trong giao tiếp nghệ thuật
+ Văn bản 3 dùng trong giao tiếp chính trị
+ Các bài học môn Toán, vật lí…trong SGK dùng trong lĩnh vực giao tiếp khoa học.
+ Đơn xin nghỉ học: Giao tiếp hành chính

 

 

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!