Soạn bài Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ 1945 – 1975

Soạn văn: Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ 1945 – 1975


+ Xu hướng văn học của Việt Nam chủ yếu phát triển theo hướng cách mạng hóa, dân tộc chủ yếu của cách mạng dân tộc.
+ Văn học chủ yếu là kiểu cách mạng, những người nghệ sĩ được đề cao, gắn bó với dân tộc, để phục vụ kháng chiến, phục vụ cách mạng, cổ vũ chiến đấu.


+ Mỗi tác phẩm đều đề cập đến vấn đề bảo vệ đất nước, giải phóng miền Nam, giải phóng đất nước.
+ Văn học chủ yếu đề cao người lao động, đề cao phẩm chất tốt đẹp của người lao động, đề cao sự giải phóng người lao động, bảo vệ cách mạng của Việt Nam.


+ Văn học luôn gắn liền với đại chúng, gắn liền với dân tộc.
+ Văn học luôn gắn liền với nhân dân, luôn gắn liền người lao động.
+ Đề cao vẻ đẹp của người lao động, đề cao khuynh hướng sử thi của dân tộc.


– Nền văn học mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn
+ Những khuynh hướng sử thi tập trung phản ánh đất nước, luôn đề cao con người, thể hiện khát vọng của con người, đề cao khát vọng của người lao động.
+ Hơn nữa có thể hiện tinh thần độc lập, lạc quan của người lao động.

 

Hà My
Tổng hợp các bài văn mẫu hay để học tốt môn Ngữ Văn, tài liệu soạn văn hay nhất!